Molimo sačekajte......

RADIS DOO
Baner poz2 Termag
Istočno Sarajevo
Vreme
10°C
Subota, 26.09.2020.
JU ZZZ RS - JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA
Petak, 02.08.2019. | Princip News
Javni poziv nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina - STARTAP (START UP) Srpska u 2019. godini
 

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO 

INVALIDSKE ZAŠTITE

REPUBLIKE SRPSKE       

i

JU ZAVOD ZA ZAPOŠLjAVANjE

 

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu, 04/1-012-2-716/19 od 14.3.2019, (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 26/19), Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u 2019. godini, broj 04/1-012-2-1628/19  od 27.6.2019. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 57/19), Odluke  o usvajanju Programa  podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih  starosti do 35 godina “Start ap Srpska” u 2019. godini broj 01.6/0111-744-6/19 od 30.7.2019. godine i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o raspisivanju javnog poziva, broj: 01.6/0111-744-7/19 od 30.7.2019 godine, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, raspisuju  

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA PO PROGRAMU PODSTICANjARAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KOD MLADIH STAROSTI do 35 GODINA - STARTAP (START-UPSRPSKA U 2019. GODINI

1.  Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje Program podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina - startap (start-up) Srpska, čija je ukupna vrijednost 3.600.000 KM, a koji se finansira donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije u iznosu od 1.000.000 € (1.995.830 KM) i sredstvima Zavoda za zapošljavanje u iznosu 1.644.170 KM.

 

Programom je obuhvaćeno zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju kao aktivni tražioci posla koja su na dan raspisivanja javnog poziva imala do 35 godina i koja namjeravaju pokrenuti djelatnost u sljedećim područjima:

 

- Proizvodne djelatnosti (prerađivačka industrija),

 

- Građevinarstvo - za oblasti: specijalizovani građevinski radovi                            

  (elektroinstalacioni radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i ostali građevinski instalacioni radovi, završni građevinski radovi i ostale specijalizovane građevinske djelatnosti);

 

- Poljoprivreda: prerada poljoprivrednih proizvoda, skladištenje, pakovanje,                                

  sušenje, sortiranje, itd.;

- Informaciono-komunikacione tehnologije za oblasti: računarsko programiranje, savjetovanje i pripadajuće djelatnosti i informacione uslužne djelatnosti;

- Stručne, naučne i tehničke djelatnosti za oblasti: pravne i računovodstvene                            

   djelatnosti, arhitektonske i inženjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza, reklama, propaganda i istraživanje tržišta; ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti i veterinarske djelatnosti;

 

- Djelatnosti pružanja smještaja u turizmu;

 

- Ostale uslužne djelatnosti za oblasti: popravka računara i predmeta za ličnu                            

  upotrebu i domaćinstvo i ostale lične uslužne djelatnosti.

 

Realizacija aktivnosti i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa  Programom, Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/17 i 31/19).

Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa najmanje 36 mjeseci od datuma zasnivanja radnog odnosa.

 

2.  Prava i uslovi učešća

 

Pravo na subvenciju za samozapošljavnje može ostvariti nezaposleno lice starosti do 35 godina, ako je ispunilo sljedeće uslove:

- da je prijavljen na evidenciju nezaposlenih Zavoda kao aktivni tražilac posla,

- da je podnio zahtjev za subvenciju sa biznis planom,

- da je uspješno završio obuku iz preduzetništva,

- da je izvršio registraciju djelatnosti ili je pokrenuo postupak registracije nakon objavljivanja javnog poziva.

 

Podsticajna sredstva za razvoj preduzetništva dodjeljuju se nezaposlenom licu radi osnivanja radnje ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva pod uslovom da u njemu zasniva radni odnos.

 

Subvenciju za samozapošljavanje ne može ostvariti nezaposleno lice:

- ako ostvari pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;

- ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje od strane Zavoda;

- ako je u posljednjih 12 mjeseci prije objavljivanja javnog poziva obavljalo istu ili sličnu djelatnosti i istu odjavilo.  

 

Lica koja namjeravaju koristiti subvenciju za samozapošljavanje u obavezi su da prođu obuku iz preduzetništva koju će organizovati Zavod za zapošljavanje. Lica koja su prošla obuku iz preduzetništva provedenu u drugoj, odgovarajućoj organizaciji, dužna su dostaviti adekvatan dokaz o završenoj obuci (potvrda ili sertifikat).

Pri bodovanju zahtjeva mogu se uzeti u obzir sljedeći kriterijumi:

- planirana vrsta djelatnosti;

- razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja djelatnost;

- kategorija lica koja se samozapošljava (korisnici novčane naknade,  lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine i lica sa invaliditetom);

- potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla (poslovni prostor, oprema), tržište (kupci, dobavljači, konkurenti)

- finansijski pokazatelji

 

3.  Namjena sredstava

 

Sredstva  po ovom Programu namijenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima i privrednim društvima, a u svrhu adaptacije poslovnog ili proizvodnog prostora, kupovinu opreme (nove ili polovne) ili za trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20 % u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

 

Ukoliko je oprema koja se nabavlja polovna, neophodno je izvršiti procjenu vrijednosti opreme od strane ovlašćenog lica.  

 

Sredstva se mogu dodijeliti do 70 % ukupne vrijednosti Programa, a najviše do 50.000,00 KM, a vlastito učešće iznosi najmanje 30 % od ukupne vrijednosti programa iskazane u biznis planu.

 

Sredstva po ovom Programu mogu se koristiti za pokretanje vlastitog biznisa u sljedećim privrednim djelatnostima u skladu sa važećom klasifikacijom djelatnosti u Republici Srpskoj:

 

Oblast

Iznos sredstava koja se dodjeljuju

Proizvodne djelatnosti (prerađivačka industrija);

Do 50.000 KM

Građevinarstvo za oblasti: specijalizovani građevinski radovi (elektroinstalacioni radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i ostali građevinski instalacioni radovi, završni građevinski radovi i ostale specijalizovane građevinske djelatnosti);

Informaciono-komunikacione tehnologije za oblasti: računarsko programiranje, savjetovanje i pripadajuće djelatnosti i informacione uslužne djelatnosti.

Do 30.000 KM

Poljoprivreda - prerada poljoprivrednih proizvoda, skladištenje, pakovanje, sušenje, sortiranje, itd.;

Do 20.000 KM

Djelatnosti pružanja smještaja u turizmu;

 

Stručne, naučne i tehničke djelatnosti za oblasti: pravne i računovodstvene djelatnosti, arhitektonske i inženjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza, reklama, propaganda i istraživanje tržišta, ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti i veterinarske djelatnosti, i

 

Ostale uslužne djelatnosti za oblasti: popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo i ostale lične uslužne djelatnosti.

 

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje sredstava vršiće se na sljedeći način:

 

1. faza: 20 % odobrenih sredstava, nakon potpisivanja ugovora i dostavljanja dokaza da je izvršena registracija preduzetničke djelatnosti ili privrednog društva i dokaz da je zasnovan radni odnos podnosioca zahtjeva na puno radno vrijeme.

 

2. faza: 50 % odobrenih sredstava nakon otpočinjanja poslovanja i dostavljanja dokaza o nabavci osnovnih sredstava (poslovni ili proizvodni prostor i oprema), a najduže šest mjeseci po potpisivanju ugovora sa Zavodom. Sredstva se uplaćuju na račun korisnika po dostavljenim računima kojima se dokazuje namjensko trošenje sredstava po biznis planu i dostavljenom dokazu o uplati računa (izvod iz banke).

Sredstva se u ostavljenom roku od šest mjeseci po potpisivanju ugovora sa Zavodom mogu isplaćivati i sukcesivno do punog iznosa od 50% odobrenih sredstava, ukoliko korisnik u fazama dostavlja dokaze o namjenskom trošenju sredstava po biznis planu, tako da se isplata može vršiti nakon svake faze dostave dokaza.

 

3. faza: 30 % odobrenih sredstava nakon isteka perioda od 12 mjeseci od zasnivanja radnog odnosa.

 

Ukoliko je korisnik  podsticajnih sredstava ispunio uslove  iz  1. i 2.  faze, sredstva se mogu isplatiti u jednokratnom iznosu od 70 %  u odnosu na  odobrena sredstva.

 

4.  Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema prebivalištu nezaposlenog lica kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje - njnjnj.zzzrs.net.

 

Uz zahtjev se podnosi sljedeća dokumentacija:

 

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika ili potvrda o pokretanju

  registracije preduzetničke djelatnosti nakon objave javnog poziva;

- biznis plan (može se preuzeti u nadležnom birou ili internet stranici Zavoda);

- dokaz o uspješno završenoj obuci iz preduzetništva;

- uvjerenje biroa da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih i da je prijavljeno kao  aktivni tražilac posla.

 

5.  Obaveze nezaposlenih lica - korisnika subvencije su:

 

- da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

 

- korisnik subvencije u obavezi je da posluje minimum 36 mjeseci i da se za to vrijeme nalazi u radnom odnosu.

 

- da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza korisnika sredstava;

 

- da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

 

Korisnik sredstava  dužan je vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava ukoliko u pomenutom  periodu:

                - Odjavi djelatnost iz registra preduzetničkih radnji;

                - Pokrene postupak likvidacije privrednog društva;

                - Otuđi sredstvo koje je bilo predmet investicionog ulaganja;

                - Ukoliko nenamjenski potroši sredstva.

 

Nezaposleno lice - korisnik subvencije za samozapošljavanje dužan je dostaviti Zavodu instrument obezbjeđenja ugovornih obaveza (mjenica ili garancija banke ili drugo sredstvo obezbjeđenja ugovornih obaveza).

 

6.  Rok za podnošenje zahtjeva

 

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je  30.8.2019. godine.

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti u filijalama Zavoda, i to na sljedeće brojeve telefona:

Banjaluka                    051/216 - 523

Bijeljina                    055/226 - 850

Zvornik                      056/490 - 145

Doboj                          053/242 - 162

Prijedor                    052/214 - 522

Istočno Sarajevo     057/226 - 094

Trebinje                     059/272 - 310

 

Takođe, detaljnije informacije mogu se naći i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje (www.zzzrs.net ).

 

 

Broj: 16-01-12-243/19                         Broj: 01.2/0111-744-8/19

Datum, 30.7.2019. godine                     Datum, 30.7.2019. godine

 

      M i n i s t a r                                                           D i r e k t o r

   Duško Milunović                                                     Miroslav Vujičić

Napiši komentar

Komentari (0)
Najnovije
IVAN ČEKIĆ- KOLEKCIONAR KUTIJA CIGARETA IZ ISTOČNOG SARAJEVA (FOTO)
Dvadesetsedmogodišnji Ivan Čekić iz Istočnog Sarajeva ima neobičan hobi. On je kolekcionar kutija cigareta koje prikuplja već devet godin...
JAHORINA FILM FESTIVAL: FILM "MJESEČEVE KAPI" DOBITNIK GRAN PRIJA
Film "Mjesečeve kapi" autorke Joran Iver Hadani iz Izraela dobitnik je Gran prija Međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkog filma "Jahorina ...
TEGELTIJA: IZ BUDŽETA ZAJEDNIČKIH INSTITUCIJA 15 MILIONA KM ZA ZDRAVSTVENI SEKTOR
Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija najavio je da će sljedeće sedmice biti stavljeno na raspolaganje 42 miliona KM pomoći koja je...
OSVEŠTANJE SPOMENIKA PATRIJARHA PAVLA U PALAMA 17. OKTOBRA
Spomenik blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla, visok dva i po metra, koji je postavljen ispred Sabornog hrama Svetog arhangela Gavrila u Pal...
MERIDIAN DRUGI BANER
Zavod za zaposljavanje baner
SKI centar Ravna planina
Prestige Jahorina
Baner Drugarska prica
Hercegovacka kuca
MERIDIAN DRUGI BANER
Istočno Sarajevo
DOKTOR ŠAPONJIĆ: MISLIO SAM DA NEĆU PREŽIVJETI
Subota, 26.09.2020.
Republika Srpska
U SRPSKOJ JOŠ 72 SLUČAJA VIRUSA KORONA, DVOJE PREMINULO
Petak, 25.09.2020.
BIH
DODIK: SLOBODA - KLJUČNA RIJEČ ZA SRPSKI NAROD
Četvrtak, 24.09.2020.