Molimo sačekajte......

RADIS DOO
Baner poz2 Termag
Istočno Sarajevo
Vreme
10°C
Nedelja, 05.07.2020.
TUŽILAŠTVO BIH TVRDI DA JE ALEKSANDAR ZOLAK DOZVOLIO UVOZ 100 RESPIRATORA MIMO ZAKONA
Ponedeljak, 29.06.2020. | Princip News

Tužilaštvo BiH zatražilo je danas, u sklopu slučaja "Respiratori", mjere zabrane za direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandra Zolaka.

Na ročištu održanom u Sudu BiH Tužilaštvo BiH je zatražilo da Zolaku u trajanju od jednog mjeseca zabrani sastajanje sa osumnjičenima i sa svjedocima u predmetu "Fadil Novalić i drugi", prenosi portal "Kliks". Sud BiH će odluku o mjerama zabrane donijeti u roku od 24 časa.

Tužilaštvo BiH Zolaka dovodi u vezu sa izdavanjem dozvola uvozniku "Srebrena malina" po hitnoj proceduri, iako kompanija nije posjedovala reference za promet medicinske opreme.

Tužilac Mirza Hu­ke­ljić tvrdi da je Zo­lak ne­za­ko­ni­to do­zvo­lio  uvoz 100 re­spi­ra­to­ra iz Ki­ne u BiH.  Pre­ma nje­go­vim ri­ječima, ci­je­li pos­tu­pak obav­ljen je u ro­ku od tri da­na, prenio je "Dnevni Avaz".

Prema tvrdnjama Tužilaštva, vla­snik "Sre­bre­ne ma­li­ne" Fi­kret Hodžić još 3. apri­la na­ba­vio re­spi­ra­to­re, po­tpi­sao ugo­vor sa direktorom Federalnog štaba civilne zaštite Fahrudinom So­lakom, a tek 21 dan ka­sni­je po­dnio zah­tjev za uvoz me­di­cin­ske opre­me.

Tužilaš­tvo do­da­je da "Sre­bre­na ma­li­na" ni­je bi­la ni upi­sa­na u sud­ski re­gis­tar kao uvo­znik me­di­cin­ske opre­me, kao i da ni­je ima­la edu­ko­va­ne stručne oso­be za ovu vrstu po­sla, kao ni da na vri­je­me ni­je do­bi­je­na pot­vrda o ser­ti­fi­ka­tu.

Pre­ma na­vo­di­ma Tužilaš­tva, Hodžiću je pre­ma skraćenom pos­tup­ku do­zvo­ljen upis u re­gis­trar i iz­da­ta do­zvo­la, a da za nje­no do­bi­ja­nje pre­mi­jer Fe­de­ra­ci­je BiH Fa­dil No­va­lić uti­cao ne­po­sre­dno ili pu­tem dru­gih oso­ba iz svog ka­bi­ne­ta (Vla­de Fe­de­ra­ci­je).

Hu­ke­ljić tvrdi da je u ovom pos­tup­ku po­tre­bno ispi­ta­ti još ve­li­ki broj svje­do­ka iz Agen­ci­je za li­je­ko­ve, ali i pro­vje­ri­ti is­ka­ze svje­do­ka kroz pre­tres mo­bil­nog te­le­fo­na ko­ji je odu­zet od Zo­la­ka.

S dru­ge stra­ne, advo­ka­tca Sen­ka Nožica tvrdi da su na­vo­di Tužilaš­tva neo­sno­va­ni i da je Zo­lak pos­tu­pio po za­ko­nu. Ka­ko sma­tra Nožica, nes­hva­tlji­vo je iz pri­je­dlo­ga Tužilaš­tva da je Zo­lak počinio kri­vično dje­lo na način da je ne­ko­me iz­da­va­njem do­zvo­le pri­ba­vio ko­rist.

Nožica kaže da ni­je do­ka­za­no da je počinio umiš­ljaj.

Dodala je da, sve i da je No­va­lić zvao Zo­la­ka, on to ra­dio u in­te­re­su građana FBiH.

"Zo­la­ku tre­ba da bu­de čast sto ga je pre­mi­jer zvao, jer je zvao da spa­si živo­te", re­kla je Nožica.

Zolak je prošle sedmice ispitan u svojstvu osumnjičenog, a tada su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) pretresli sjedište Agencije za lijekove i medicinska sredstva u Banjaluci, kao i Zolakov službeni automobil.

Inspektori su tada izuzeli veći količinu dokumentacije u vezi sa aferom "Respiratori" i firmom "Srebrena malina".

Pored Zolaka nekoliko časova ispitivani su i još neki zaposleni u ovoj agenciji.

Tužilaštvo BiH pokrenulo je prije mjesec i po istragu nakon što je u FBiH stotinu respiratora uvezeno iz Kine posredstvom firme "Srebrena malina" iz Srebrenice koja se bavi preradom i konzerviranjem voća i povrća.

Vještačenjem koje je naložilo Tužilaštvo BiH utvrđeno je da respiratori nisu za upotrebu na intezivnoj njezi.

Kao osumnjičeni su u ovom slučaju uhapšeni premijer FBiH Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite (FCUS) Fahrudin Solak i vlasnik firme "Srebrena malina" Fikret Hodžić, koji su pušteni na slobodu uz mjere zabrane.


/GLAS SRPSKE/

Napiši komentar

Komentari (0)
Najnovije
DEJAN SAVIĆ SE OPORAVIO OD VIRUSA KORONA
Legendarni srpski vaterpolista i najuspješniji selektor Dejan Savić više nije pozitivan na virus korona. Savić je dvije nedjelje bio u izola...
GRČKA: MOGUĆE ZATVARANJE GRANICE ZA TURISTE IZ SRBIJE
Ministarstvo spoljnih poslova Grčke nije moglo da potvrdi da će od sutra biti zatvorena granica za turiste iz Srbije, ali nije ni isključilo tak...
SAVČIĆ: ODGOVORNI ZA ZLOČINE MORAJU BITI PROCESUIRANI
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić izjavio je danas u Bratuncu da mora biti procesuiran svako ko je odgovoran za i...
VIŠKOVIĆ: MONSTRUOZNO I SVIREPO UBIJANJE DJECE U PODRINJU
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je danas u Bratuncu da je srpski narod na području Podrinja u proteklom Odbrambeno-o...
MERIDIAN DRUGI BANER
Zavod za zaposljavanje baner
SKI centar Ravna planina
Prestige Jahorina
Baner ZZZ RS novi
Baner Drugarska prica
Hercegovacka kuca
MERIDIAN DRUGI BANER
Istočno Sarajevo
ZAVRŠEN FUDBALSKI TEREN NA TVRDIMIĆIMA (FOTO)
Subota, 04.07.2020.
Republika Srpska
ISTRAŽIVANJE PDP-a: IGOR RADOJIČIĆ OSTAJE GRADONAČELNIK BANJA LUKE
Subota, 04.07.2020.
BIH
U KANTONU SARAJEVO OD SUTRA NA SNAZI NOVE RESTRIKTIVNE MJERE
Nedelja, 05.07.2020.